دکتر عبدالرضا افراسیابی

دکترای ژنتیک

موسس و مسئول بخش ژنتیک

پزشکان ما