دکتر جمال الدین گهرنژاد

دکترای علوم آزمایشگاهی

مسئول فنی
ایشان فارغ التحصیل مقطع دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۷۸ می باشند.
از جمله سوابق اجرایی دکتر گهرنژاد می توان به سمت کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی رفرانس فارس، کارشناس مسئول آزمایشگاههای مراکز بهداشتی درمانی استان فارس اشاره نمود.
از سال ۹۸ ، ایشان بعنوان مسئول فنی بخش کلینیکال آزمایشگاه پیوند مشغول فعالیت می باشند.

پزشکان ما