در بخش خون شناسی آزمایشگاه به بررسی مقدار و ساختمان و عمل سلول های خونی، پیش سازهای سلول های خونی در مغز استخوان، ساختارهای شیمیایی پلاسما و عمل پلاکت ها و پروتئین های سیستم انعقادی از قبیل آزمایشات CBC (جهت شمارش سلولهای خونی و افتراق سلول ها به صورت میکروسکوپی)، تست های انعقادی PT/PTT و فاکتورهای انعقادی دیگر، ESR (سرعت رسوب اریتروسیت ها جهت تشخیص غیر اختصاصی (التهاب)) و تست های الکتروفورز انجام می گیرد.