بخش پاتولوژی شامل بررسی دقیق ماکروسکوپی و میکروسکوپی سکشن های تهیه شده از بافت های بدن که طی جراحی یا نمونه برداری سوزنی از بیمار جدا شده است. پس از طی مراحل پذیرش و روش های پاتولوژی و بررسی ها و تشخیص های به عمل آمده توسط پاتولوژیست، وجود یا عدم وجود هر گونه بیماری بدخیمی و خوش خیمی مشخص می گردد.