آزمایشگاه فلوسایتومتری قادر به ارائه خدمات تشخیص جهت تشخیص انواع سرطان های خون و غدد لنفاوی و بیماری های نقص ایمنی، کم خونی ها و اختلالات پلاکتی می باشد.

فلوسایتومتری یک روش آزمایشگاهی است که برای شناسایی و شمارش سلول های خاص مورد استفاده قرار می گیرد. این روش هم چنین قادر به شناسایی یکسری از ترکیبات خاص در درون سلولها می باشد.

دستگاه فلوسایتومتری این اعمال را از طریق ارزیابی خصوصیات فیزیکی سلول ها و هم چنین نشانه های (آنتی ژن های) اختصاصی سلول ها که در سطح آن ها و یا در درون آن ها قرار گرفته اند، انجام می دهد.

این روش می تواند برای ارزیابی سلول ها در نمونه هایی مانند خون، مغزاستخوان، مایعات بدن مانند مایع مغزی نخاعی، غدد لنفاوی و... استفاده شود.

به کمک این روش می توان نوع سلول ها و تعداد آن ها را در نمونه های مختلف ارزیابی کرد. این روش بسیار حساس بوده و قادر به ارزیابی سلول های بسیار کوچک در حد یک میکرون ( چیزی در حدود 1/75 قطر موی سر) است. هم چنین برای این ارزیابی ها به مقدار بسیار کمی از نمونه نیاز دارد.

هزاران سلول در مدت زمانی بسیار کم (در حدود چند دقیقه) می تواند با این روش ارزیابی شود و اطلاعات بسیار دقیقی درمورد محتوای سلول های موجود در نمونه در اختیار قرار می دهد.

فلوسایتومتر یرای شناسایی انواع مختلفی از سلول ها که برای یک بیماری خاص اختصاصی می باشند مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از شایعترین این بیماری ها بدخیمی های خونی مانند لوسمی ها و لنفوم ها می باشند.

در این روش با استفاده از آنتی بادی های اختصاصی که با ماده فلورسنت نشاندار شده اند، حضور یا عدم حضور ترکیبات مختلف سلولی که در سلول های مرتبط با یک بدخیمی دیده می شوند، مورد ارزیابی قرار می گیرند.

اطلاعات به دست آمده از این سلول ها می تواند در تشخیص، پیش آگهی و درمان بدخیمی ها بسیار کمک کننده باشد.

این روش هم چنین در مراحل اولیه شناسایی بدخیمی ها بسیار کارآیی دارد. از آنجائیکه در مراحل اولیه بدخیمی ممکن است فقط تعداد اندکی از سلول های سرطانی در نمونه وجود داشته باشد و این تعداد کم سلول ها ممکن است با روش های معمولی مثل بررسی با میکروسکوپ به راحتی شناسایی نشوند. اما به دلیل حساسیت بالایی که این روش دارد، قادر به شناسایی تعداد کم از سلول های بدخیم در نمونه می باشد.

 

لیستی از انواع بیماری های قابل تشخیص به روش فلوسایتومتری به همراه نشانه ها (مارکرها) ی سلولی که در تشخیص بیماری ها از آن استفاده می شود، در جدول زیر نشان داده شده است.

Markers

Application

Test

CD3 / CD16 / CD56

Evaluate NK and NKT cell subsets

Natural Killer Cell and Natural Killer T-Cell Panel

DHR

Aid in screening for chronic granulomatous disease.

Neutrophil Oxidative Burst Assay / Chronic Granulomatous Disease Test

FLEAR / CD157 / CD64(monocytes) / CD15(PMN) / CD59(RBC)

Preferred test for initial diagnosis of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) and quantification of PNH clones.

Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria(PNH),High Sensitivity, RBC and WBC

CD3 / CD7 / CD4 / CD8

T-Cell Immunodeficiency T4/T8 ratio

T Lymphocyte Subset Panel

 

 

GPIb(CD42b)  GPIX(CD42a)  GPIIb/IIIa(CD41/CD61)

Use to diagnose Bernard-Soulier syndrome or Glanzmann thrombasthenia in patients with a lifelong history of platelet-type bleeding.

Platelet Surface Glycoprotein Expression (PGE) by Flow Cytometry, Whole Blood

 

CD11b / CD15 / CD18

Aids in the diagnosis of type I and II leukocyte adhesion deficiency (LAD).

Leukocyte Adhesion Deficiency Panel

 

 

Surface Kappa and Lambda light chains(K/L)

Aid in diagnosis and monitoring of B-cell lymphoproliferative disorders and in differentiating malignant from reactive lymphoid Proliferations.

 

 

B-Cell Clonality

 

Eosin-5-maleimide (EMA)(RBC band3)

Use to confirm diagnosis of hereditary spherocytosis when hemolytic anemia and spherocytes are Present.

RBC Band 3 Protein Reduction in Hereditary Spherocytosis

 

CD3 / HLA-B27

Assist in the diagnosis of ankylosing spondylitis, or Reiter syndrome.

HLA-B27

CD19 / CD20

Used primarily to monitor response to rituximab therapy

B Cell enumeration

 

CD34 / CD45

CD34+ cell count is necessary for dose requirement protocols in stem cell transplantation

Enumeration of CD34+ hematopoietic stem cells

 

 

Leukemia/Lymphoma Phenotyping by Flow Cytometry

 

 Mature B and T cell neoplasms

Markers

Neoplasm

 

 

 

 

CD19 / CD20 / CD45 / CD5 / CD23 /FMC-7 / CD79 / CD200/ CD10 / CD11c / CD22 / CD25 / CD38 / CD56 / CD103 / CD138 / Zap-70/CD1a/ CD2 / Surface Kappa / Surface Lambda / Cytoplasmic Kappa / Cytoplasmic Lambda

B-cell prolymphocytic leukemia

Burkitt´s lymphoma

Chronic lymphocytic lymphoma(CLL) / lymphocytic lymphoma (SLL)ُSmall

Diffuse Large B-cell lymphoma (DLBCL)

Follicular lymphoma (FL)

Hairy cell leukemia (HCL)

Mantle cell lymphoma (MCL)

Marginal zone lymphoma (MZL)

Plasma cell dyscrasias (include multiple myeloma)

Sézary syndrome (SS) / Mycosis Fungoides (MF)

Adult T cell leukemia/lymphoma (ATCL)

 

Acute lymphoblastic leukemia (ALL)

CD45 / CD34 / TDT / CD10 / CD19 / CD20 / HLA-DR / IgM

Acute B lymphoblastic leukemia (B-ALL)

Acute T lymphoblastic leukemia (T-ALL)

 

 

 

 

Acute myelogenous leukemia (AML)

 

 

 

 

 

CD45 / CD34 / CD13 / CD33 / MPO / CD117 / HLA-DR / CD14 / CD64 / CD235a / CD41 / CD61

Acute Myeloblastic leukemia (AML-M1)

AML with differentiation (AML-M2)

Acute Promyelocytic leukemia (APL, AML-M3)

Acute Myelomonocytic leukemia (AMML, AML-M4)

Acute Monoblastic leukemia (AmoL, AML-M5a)

AMoL with differentiation (AML-5b)

Acute erythroblastic leukemia (AML-M6)

Acute megakaryoblastic leukemia (AMKL, AML-M7)