بهترین روش تشخیصی برای یک بیماری عفونی می¬باشد که بهترین راه در این مورد جستجوی آنتی بادی اختصاصی بر علیه میکروب مورد نظر در سرم بیمار است. تغییراتی که در عیار یا تیتر آنتی بادی اختصاصی میکروب در مدت زمان بیماری صورت می¬گیرد می¬تواند به عنوان یک راهنما برای پزشک جهت شروع درمان و پیگیری درمان و کنترل بیمار مورد استفاده قرار گیرد.