بخش بیوشیمی از بخش های اصلی و گسترده یک آزمایشگاه می باشد که تست های متنوعی از قبیل قند خون، پنل کامل چربی، آنزیم-های مختلف و تست های عملکرد کبدی، الکترولیت ها بر روی نمونه های خونی جدا شده به صورت سرم، پلاسما و همچنین ادرار انجام می پذیرد.