در بخش هورمون شناسی، بسیاری از تست های مرتبط با مشکلات و بیماری های هورمونی و غربالگری های اختصاصی و تست های ایمونولوژیک و ویتامین های بدن، به صورت تخصصی جهت تشخیص انواع بیماری های مرتبط انجام می گیرد. به دلیل تخصصی بودن میزان و سطح هورمون های بدن و سیستم ایمنی، بایستی تمامی تست ها با استفاده از دستگاه ها و کیت های کاملا تخصصی انجام پذیرد.