آزمایش ادرار توسط روش های سریع و دقیق شامل بررسی شکل ظاهری و ویژگی های آن از نظر رنگ، حجم، وزن مخصوص و غربالگری شیمیایی به کمک نوارهای مخصوص و در نهایت بررسی میکروسکوپی رسوب ادراری می باشد. بدون تردید آزمایش ادرار می تواند اطلاعات متنوع و مفیدی در تشخیص و پیگیری بسیاری از بیماری های کلیوی، کبدی، خونی، مجاری ادراری و متابولیک ارثی و مادرزادی و بررسی اسید بیماری ها و اثرات مفید یا عوارض ناشی از تجویز داروها را فراهم کند.