دربخش میکروب شناسی آزمایشگاه پیوند با رعایت شرایط کاملا استریل نمونه برداری از زخم و ضایعات پوستی و نیز نمونه برداری از چشم، گوش، بینی، گلو و سایر نقاط بدن انجام می گردد.درادامه جهت جستجوی عوامل بیماریزا کشت کلیه مایعات وترشحات بدن درشرایط استریل در محیطهای کشت میکروبی اختصاصی و همچنین رنگ آمیزی ها و آزمایشات مستقیم باکتری شناسی انجام می گردد. متعاقب شناسایی و تشخیص عوامل بیماریزا آزمایش آنتی بیوگرام انجام شده و حساسیت عوامل بیماریزا نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف بررسی می شود.

 بخش میكروب شناسی  دارای برنامه‌ی كنترل كیفی براساس الزامات مرجع سلامت و سایراستانداردهای آزمایشگاهی معتبر می باشد كه روزانه توسط مسئول بخش میكروب شناسی ومسئول كنترل كیفی آزمایشگاه اجرا و نظارت می‌گردد.

انجام کنترل کیفی دقیق روزانه همراه با داشتن تخصص و تجربه کافی کارکنان این بخش، جداسازی انواع نمونه های میکروبی، تشخیص صحیح، به موقع و موثر بیماری های عفونی را فراهم نموده است .

 

آزمایش های قابل انجام در بخش میکروب شناسی

 1. Urine culture & Sensitivity
 2. Stool (C+S)
 3. throat (C+S)
 4. Throat Smear (gram stain)
 5. Sputum (C+S)
 6. Sputum Smear (gram Stain)
 7. Sputum AFB Direct Smear
 8. Urethral (C+S)
 9. Urethral Smear (gram Stain)
 10. Vaginal Wet Prep (Direct smear)
 11. Vaginal discharge (C+S)
 12. Wound Direct smear
 13. Wound (Skin) (C+S)
 14. Wound AFB
 15. Breast discharge Direct smear
 16. Breast discharge (C+S)
 17. Eardischarge Direct smear
 18. Ear discharge (C+S)
 19. Nasal discharge (C+S)
 20. Nasal discharge Direct smear
 21. Eye discharge Direct smear
 22. Eye (C+S)
 23. Semen (C+S)
 24. Blood (C+S)
 25. Ascitic fluid (C+S)
 26. Ascitic Direct smear
 27. Ascitic AFB
 28. Pleural (C+S)
 29. Pleural Direct smear
 30. Pleural AFB
 31. Synovial Direct smear
 32. Synovial C+S
 33. Bronchoalveolar Lavage (BAL) AFB
 34. Gastric Lavage AFB
 35. Abscess drain Culture
 36. Peritoneal (C+S)
 37. Synovial fluid AFB
 38. Pulmonary discharge
 39. Semen (Culture)
 40. Vaginal discharge (Culture)

 

کشت ادرار

این آزمایش برای تشخیص عفونت مجرای ادراری در مبتلایان به دیزوری، تکرار و اضطرار در دفع ادرار مورد استفاده قرار می گیرد. در زنان و مردان عفونت مجرای ادراری ممکن است بدون علامت، حاد و یا مزمن باشد. عامل عفونت در بیشتر موارد باسیل های روده ای به ویژه E.coli، گونه های پروتئوس و انتروکوک ها می باشد. در ده درصد عفونت ها ممکن است دو باکتری عامل عفونت باشند. وجود بیش از سه نوع باکتری در کشت نشانگر عدم جمع آوری صحیح نمونه و آلودگی است.

کشت مدفوع

کشت مدفوع برای بیماران دچار اسهال شدید، تب و نفخ شکمی درخواست می شود. به طور طبیعی مدفوع حاوی باکتری و قارچ زیادی می باشد. ولی باکتری های نظیر سالمونلا، شیگلا، کمپیلوباکتر، یرسینیا، اشریشیاکلی و استافیلوکوک برای روده بیماریزا هستند.

کشت خون

هنگامی که سرعت تکثیر باکتری ها به حدی برسد که سیستم رتیکولواندوتلیال نتواند آن ها را از بدن حذف کند باکتریمی ایجاد می شود. با کتری ها به طور عمده از مناطق خارج عروقی و از طریق عروق لنفاتیک وارد خون می شوند. به طور طبیعی ماکروفاژهای ثابت کبد و طحال بعد از چند دقیقه تا چند ساعت باکتری ها را از جریان خون حذف می کنند و لی گاهی تعداد باکتری ها از حد توانایی سیستم فراتر می رود و سپتی سمی رخ می دهد. کشت خون می تواند در درمان این عفونت های کشنده کمک کننده باشد.

کشت خلط

کشت خلط برای تعیین وجود باکتری بیماری زا در مبتلایان به عفونت های تنفسی مانند پنومونی انجام می شود.

کشت زخم

کشت زخم برای تشخیص وجود عوامل بیماریزا در بیماران مشکوک به عفونت زخم انجام می شود. عفونت های زخم اغلب بوسیله ارگانیسم های چرکزا بوجود می آیند، که ممکن است باکتریایی، قارچی یا انگلی باشند.

 

وظایف بخش میکروب شناسی

 1. انجام نمونه گیری برای مواردی که نیاز به رعایت شرایط خاص نمونه گیری دارد.
 2. دارای برنامه‌ی كنترل كیفی براساس الزامات مرجع سلامت
 3. تحویل گرفتن نمونه ها از واحد نمونه گیری و نگهداری نمونه ها در شرایط مناسب حرارت طبق استانداردهای موجود در هر آزمایش
 4. بررسی نمونه ها از نظر مقدار و عوامل مداخله گر قبل از انجام آزمایش
 5. عودت نمونه های نامناسب جهت تکرار نمونه گیری و تکرار آزمایشات در صورت مشاهده موارد مشکوک
 6. انجام کنترل کیفی دستگاه ها، محیط های کشت، دیسک های آنتی بیوگرام ،معرف های مورد استفاده
 7. انجام کشت های میکروبی و خواندن و تفسیر آن ها بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت
 8. خواندن کشت های خون و تفسیر آن ها بعد از ۲۴، ۴۸ساعت و1هفته
 9. تشخیص و تعیین انواع باکتری ها در نمونه های میکروب شناسی از طریق استفاده از محیط های کشت افتراقی و آنتی سرم های مربوطه
 10. تهیه و نگهداری صحیح محیط های کشت روتین، اختصاصی و افتراقی جهت شناسایی باکتری ها
 11. سرعت و دقت لازم در انجام وظایف محوله و انجام صحیح مستند سازی های لازم
 12. تشخیص صحیح نمونه های کنترل کیفی خارجی